En el departament de projectes de TECNUR disposem de les més potents eines de càlcul i de simulació, cosa que ens permet optimitzar el disseny i dimensionat dels nostres projectes.

Projectes d’instal·lacions d’energies renovables:
A més a més de la realització del projecte d’energies renovables tramitem als nostres clients els ajuts que estiguin vigents en cada moment.

 
Energia renovable - Solar tèrmica

Solar tèrmica

Dissenyem els nostres projectes simulant hora a hora el funcionament anual de la instal·lació, la qual cosa ens permet maximitzar l’eficiència en els nostres dissenys.
 
Energia renovable - Solar fotovoltaica

Solar fotovoltaica

Optimitzem la generació d'energia solar fotovoltaica amb simulacions detallades, assegurant una eficiència màxima en les nostres instal·lacions.
Energia Biomassa - Tecnur energies renovables

Biomassa

TECNUR és una empresa amb molta experiència en el projecte i l’execució d’instal·lacions tèrmiques cosa que ens ha permès introduir-nos ràpidament en el camp de les instal·lacions de biomassa.
 
energia geotèrmica - Tecnur energies renovables

Geotèrmia

Projectem instal·lacions de climatització amb geotèrmia amb captadors verticals i horitzontals.
 
Energia aerotèrmica - Tecnur energies renovables

Aerotèrmica

TECNUR ha projectat i executat diverses instal·lacions de climatització amb aerotèrmica la qual cosa ens ha donat molta experiència en aquest camp.
 

Consultoria Energètica

En aquest camp realitzem auditories a establiments industrials i no industrials (institucionals, comercials, esportius) proposant mesures de millora de rendiment energètic, per a dur-les a terme utilitzem les millors pràctiques disponibles, en el camp industrial estan recollides i desenvolupades dins del projecte EINSTEIN (Expert system for and INtelligent Supply of Thermal Energy in INdustry ).
Realitzem simulacions hora a hora del comportament tèrmic dels edificis, de la demanda energètica i la qualificació i certificació energètica dels mateixos
 
Consultoria enèrgetica - Tecnur

Projectes d'instal·lacions

Instal·lacions elèctriques

Instal·lacions de gas en alta i baixa pressió

Instal·lacions de calefacció i climatització per a tot tipus d'edificis

Instal·lacions de fluids a la indústria
(vapor -oli tèrmic -aire comprimit - protecció contra incendis)

Infraestructures comunes de telecomunicació

Instal·lacions en urbanització
(enllumenat públic, aigua, electricitat, gas, sanejament)

Emmagatzematge de productes químic i petrolífers

Homologació d’aparells únics a gas

Disseny i càlcul de dipòsits i equips a pressió
 

Construcció

Naus i estructures

Piscines

 

Legalització d'activitats:

Realitzem projectes per la obtenció de la llicència municipal per a tot tipus d’activitats.